Nøglen til grøn omstilling

Fjernvarmekunder i VEKS’ forsyningsområde, hvilket også omfatter Tranegilde Fjernvarme, har allerede nu nået den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030

Download ny folder om VEKS' grønne fjernvarme: Vælg grønt - vælg fjernvarme

Sænkning af udledningen af CO2 er ikke nyt i VEKS. Faktisk har vi haft fokus på denne opgave siden VEKS ”gik i drift” den 1. oktober 1987.

Overskudsvarme
Det første store skridt var at få tilsluttet de lokale fjernvarmeselskaber i VEKS’ forsyningsområde til transmissionsnettet.
Dermed kunne fuelolie, kul og naturgas, der hidtil havde været brændslet i de lokale kedler, erstattes af fjernvarme fra VEKS baseret på kraftvarme og overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg.
Denne proces var overstået i 1990. Dette år er efterfølgende anvendt som referenceår for at beregne den CO2-udledning, som fjernvarmekunderne i VEKS’ forsyningsområde har givet anledning til.

 

Fra 1990 til 2000 var mulighederne for at reducere udledningen af CO2 begrænset:

  • På spids- og reservelastcentralerne blev fuelolie erstattet med let gasolie eller naturgas.
  • VEKS’ energirådgivning havde fokus på at sænke returtemperaturen i transmissionsnettet, hvilket både reducerede varmetab og elforbrug til pumpning samt sikrede en bedre virkningsgrad på Avedøreværket. Alle tiltag, der reducerede udledningen af CO2.

Bæredygtig biomasse
I 2001 blev Avedøreværkets blok 2 idriftsat. Varmeproduktionen på den nye blok var baseret på naturgas og træpiller, hvilket havde afgørende indflydelse på CO2-udledningen de kommende år.
Med Energiaftalen fra 2012 blev der lovgivningsmæssigt åbnet for, at det - for såvel Ørsted som ejer af Avedøreværket som for VEKS - var økonomisk attraktivt at omstille Avedøreværkets blok 1 fra kul til bæredygtig biomasse.
Samme år købte VEKS det biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge, der i dag dækker mere end 10% af VEKS’ samlede varmebehov.
Fra 2016 har Danmarks største kraftvarmeværk, Avedøreværket, produceret varme på begge blokke baseret 100% på bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas.

VEKS’ kunder har nået målet 
Med Klimaaftalen fra juni 2020 besluttede et stort flertal i Folketinget, at Danmark i 2030 skulle reducere CO2-udledningen med 70% i forhold til 1990.
Og hvor står VEKS så i forhold til denne målsætning?
I 1990 var CO2-udledningen fra en fjernvarmekunde i VEKS’ forsyningsområde 58,22 kg/GJ, mens den i 2020 var reduceret til 14 kg/GJ. Det svarer til et fald på 75,9% siden 1990!
Så ved at være fjernvarmekunde i VEKS’ forsyningsområde, er man i 2021 allerede i mål med de nationale målsætninger, som gælder for 2030.

At nå målet på 70% CO2-reduktion allerede i 2020 kan man være stolt af – stolt af at være del af et fællesskab, der gennem de seneste 30 år har haft vedholdende fokus på grøn omstilling. Vi er i mål – og vi vil gøre det endnu bedre de kommende år. Citat Lars Gullev, VEKS’ direktør.

Er man naturgaskunde, er udledningen fra boligen fortsat 56,5 kg CO2/GJ. Det svarer stort set til den CO2-udledning en fjernvarmekunde i VEKS’ forsyningsområde havde i 1990...
Men det er ikke for sent ”at komme med på en succes”. Midlet er ganske enkelt, da man ved at konvertere fra naturgas til fjernvarme med et snuptag vil passere de nationale CO2-reduktionsmål på 70%, som først gælder fra 2030. 

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne. 

Læs mere på fjernvarmeportalen

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og Argo.

VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere: www.veks.dk