Privatlivspolitik VEKS, Tranegilde Fjernvarme

VEKS, Tranegilde Fjernvarme sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen. Den hurtige udvikling af Internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi opdaterer og ændrer derfor denne privatlivspolitik, når det er nødvendigt. Du kan se datoen for seneste opdatering umiddelbart under dette afsnit.

August 2023

1. VEKS, Tranegilde Fjernvarme er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

VEKS, Tranegilde Fjernvarme er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Tranegilde Fjernvarme C/O VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, CVR 69330428, Roskildevej 175, 2620 Albertslund, DK 
Kontaktperson Niels Laursen Telefonnr.: 40240563
Mail: NKL@VEKS.DK
Website: WWW.TRANEGILDEFJERNVARME.DK

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, CPR, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil samt billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit CPR-nummer hvis du har ønsket at have lån hos os. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig, fx hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.
I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til anden databehandler, der varetager opsamling af målerdata, og VEKS anvender anden IT-databehandler til levering af opkrævningssystem. Kommer du i restance med betaling af varme, eller afdrag på lån, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret. VEKS, Køge Fjernvarme anvender kun leverandører, der vil indgå en databehandleraftale. VEKS, Køge Fjernvarme kontrollerer, at databehandleraftalen overholdes.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

VEKS overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Serverlogs på WWW.TRANEGILDEFJERNVARME.DK
På WWW.TRANEGILDEFJERNVARME.DK analyserer vi serverens logs, som en del af arbejdet med at forbedre materialet på hjemmesiden og optimere sikkerheden. VEKS, Køge Fjernvarme logger ingen IP-adresser i server-loggen. Derfor bliver ingen personfølsomme data lagt på serveren.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber, BBR. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m. Alle oplysninger, der indhentes, anvendes til at behandle din aftale eller administrerer din kontrakt.

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe VEKS, Tranegilde Fjernvarme har et aftaleforhold med dig som kunde. Ophører du med at være kunde, sletter vi dine personoplysninger efter regler beskrevet i VEKS, Køge Fjernvarmes arbejdsgange. Det sker som udgangspunkt tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere.
De oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med oprettelsen af fjernvarmeaftalen på hjemmesiderne for Køge og Tranegilde, lagres i vores dokumenthåndteringssystem ”DocuNote”. Du underskriver/modtager samtidigt med tilmeldingsformularen en samtykkeerklæring vedrørende vores brug af dine persondata.
Alle data opbevares i Danmark eller i andre EU-lande.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme eller lån. Skulle du have givet samtykke til os - til noget ud over levering af fjernvarme - har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. VEKS, Køge Fjernvarme anvender ikke data fra hjemmesiden til markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (data-portabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: https://www.datatilsynet.dk/

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: https://www.datatilsynet.dk/