OBS! Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 08:00 - 16:00 lukker vi for fjernvarmen

Ny kunde - nybyggeri

Hvis du vil bygge nyt skal du være opmærksom på følgende regler og procedurer, før du kan blive kunde.

Hvad koster det at få fjernvarme

Prisen for at få etableret fjernvarme til din ejendom bliver beregnet ud fra byggeriets størrelse målt i etage-m2. 
Effekten fastsættes efter byggeriets beregnede effektbehov. Af dette effektbehov skal det fremgå, hvor stor en andel, der vil gå til dels produktion af varmt brugsvand, dels ventilation. 
Er din stikledning længere end 20 meter, vil der være ekstra omkostninger. De 20 meter defineres ud fra, om længden af din stikledning inklusiv ledningsanlæg inde i ejendommen frem til vekslerinstallationen er længere end 20 m. Prisen fremgår af det aktuelle tarifblad under tilslutningsbidrag for nybyggeri .
De øvrige installationer i teknikrum såsom el, afløb mm. er ikke en del af fjernvarmeinstallationen. Den ansvarlige for byggeriet etablerer og dækker selv omkostningerne til disse øvrige installationer. 

Hvordan får du etableret fjernvarme?

Hvis du ønsker at få etableret fjernvarme til din nye ejendom, følger du vejledningen nedenfor - med processens 6 faser. 
Tranegilde Fjernvarme fører stikledningen frem til bygningen - som hovedregel begrænset til ét stik pr. matrikel. 
Tranegilde Fjernvarme leverer, tilslutter og installerer vekslerinstallationen inklusiv energimåler i umiddelbar forlængelse af hovedafspærringsventilerne. 


FASE 1 - ANSØGNING OM FJERNVARMEFORSYNING
Sådan starter processen
Start med at udfylde skemaet i excel-dokument ”Nybyggeri skema" (KLIK HER). Send dernæst det udfyldte skema til Tranegildefjernvarme@veks.dk

Det udfyldte skema er din ansøgning om fjernvarme.

Oplysningerne fra skemaet danner grundlag for udarbejdelse af en leveringsaftale.

Vær opmærksom på, at dine egne VVS-installationer i dit nye byggeri skal leve op til Tranegilde Fjernvarmes leveringsbestemmelser


FASE 2 - INDGÅELSE AF EN LEVERINGSAFTALE Vi sender en fjernvarmeleveringsaftale
På baggrund af de tilsendte oplysninger fra skemaet beskrevet under fase 1 samt jeres dialog med Tranegilde Fjernvarmes rådgiver fra Sweco, udarbejder vi en leveringsaftale om fjernvarmeforsyning. Aftalen sendes til dig som byggeriets ejer/tegningsberettiget til underskrift.
Kontaktinfo: Du er velkommen til at kontakte os på Tranegildefjernvarme@veks.dk eller 43 64 44 00.


FASE 3 - PROJEKTERINGSARBEJDET Vi starter projekteringsarbejdet
Når du som byggeriets ejer har underskrevet leveringsaftalen om fjernvarmeforsyning - og returneret aftalen til Tranegilde Fjernvarme - igangsætter vi projekteringen af ledningsarbejdet. Leveringsaftalen er et formelt juridisk dokument, og vi kan derfor ikke igangsætte arbejdet, før den underskrevne leveringsaftale er modtaget af Tranegilde Fjernvarme.


FASE 4 - LEDNINGSFØRING/TEKNIKRUM Godkendelse af ledningsføring og disponering af teknikrum
Når vi er færdige med projekteringen, sender vi relevante tegninger af den projekterede stikledning og teknikrummet til din godkendelse - som den ansvarlige for byggeriet. Når du har accepteret vilkårene for byggeriet, skal du huske at oplyse navnet på den byggepladsleder, som skal samarbejde med Tranegilde Fjernvarmes entreprenør om udførelsen af installationen. 


FASE 5 - ETABLERING AF STIK OG VEKSLERINSTALLATION Arbejdet går i gang
Sammen med den ansvarlige for byggeriet samt byggepladslederen aftales et tidsvindue, hvor stikledningen og vekslerinstallationen etableres.
Tranegilde Fjernvarmes totalentreprenør kontakter byggepladslederen, og arbejdet med anlægs- og rørarbejder samt installation af vekslerinstallationen udføres - koordineret med det øvrige byggeri.

Inden Tranegilde Fjernvarmes entreprenør starter arbejdet på byggepladsen, vil Tranegilde Fjernvarmes arbejdsmiljøkoordinator kontakte byggepladslederen for at gennemgå de områder, hvor Tranegilde Fjernvarmes entreprenør skal arbejde. Såfremt der ikke er nogen risikofyldte forhold, påbegyndes arbejdet.

Når stikledningen er etableret og Tranegilde Fjernvarme har trykprøvet og kvalitetssikret den, tilslutter Tranegilde Fjernvarmes totalentreprenør den nye vekslerinstallation til byggeriets centralvarmeanlæg i varmerummet. Fjernvarmeanlægget sættes i drift efter nærmere aftale med byggepladslederen. Efter anlægget er sat i drift, kan der i visse tilfælde stadig være mindre opgaver for os at udføre, før vores del af anlægsarbejdet er endeligt afsluttet. 

FASE 6 - OVERDRAGELSE Overlevering og gennemgang
Udførelsen afsluttes med en overdragelse og gennemgang af fjernvarmeanlægget. 
Installationen gennemgås af de involverede parter: Tranegilde Fjernvarmes medarbejder, dig som bygherre eller dine repræsentanter samt Tranegilde Fjernvarmes rådgivere. Eventuelle fejl og mangler vedrørende installationen noteres og udbedres af Tranegilde Fjernvarme i det omfang fejlene kan henføres til Tranegilde Fjernvarmes projekt.  

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde kan du kontakte os på:

43 64 44 00 eller Tranegildefjernvarme@veks.dk