Naturgas-prismodellen

Tranegilde Fjernvarmes pris er af konkurrencehensyn koblet op på naturgasprisen - i 10 eller 20 år
For at kunne tilbyde Tranegilde Fjernvarmes kunder en konkurrencedygtig fjernvarmepris, er den koblet op på naturgasprisen - i 10 eller 20 år. Naturgas er typisk det brændsel, som fjernvarmen erstatter. Tranegilde Fjernvarmes naturgas-prismodel er godkendt af Energitilsynet ved en tilkendegivelse i november 2010. I 2017 har Energtilsynet dog tilkendegivet, at introduktionsprisen til kunderne gælder i 10 eller 20 år - afhængig af tidspunktet for kundens aftale.
Energitilsynet er myndighed i principielle sager på fjernvarmeområdet, og skal sikre rimelige energipriser for kunder og virksomheder.
Fjernvarmeprisen fastsættes som 90% af de samlede omkostninger ved at anvende naturgas. Når varmen og det varme brugsvand produceres på ens eget naturgas-kedelanlæg, indgår der to typer udgifter i de samlede omkostninger: 1. Brændselsudgifter og 2. Andre driftsudgifter. 
Hensigten med prismodellen er, at det skal være attraktivt for kunden at skifte fra naturgas til fjernvarme. Dette er baggrunden for, at Tranegilde Fjernvarme har valgt en model, som bygger på 90% af de samlede omkostninger ved naturgas.

1. Brændselsudgifter
Brændselsudgifterne beregnes på basis af den enhedspris, som HMN Naturgas hver måned offentliggør på sin hjemmeside. Den årlige naturgaspris bygger på føromtalte månedlige enhedspriser - dog vægtet efter hvor mange graddøgn, der er i hver måned. Det betyder, at gasprisen i de kolde måneder har større indflydelse end gasprisen i sommermånederne, hvor det lunere vejr giver et lavere forbrug 

Der er af praktiske grunde cirka et års forsinkelse på den gaspris, som fjernvarmeprisen er baseret på. Fjernvarmeprisen for eksempelvis 2018 beregnes på grundlag af gaspriserne i perioden fra oktober, 2016 til september, 2017. Det betyder, at den årlige naturgaspris, der benyttes til beregning af fjernvarmeprisen, er et år forsinket i forhold til de faktiske, aktuelle naturgaspriser. En konsekvens af denne forsinkelse er, at fjernvarmeprisen kan synes lav, når gasprisen er stigende – og fjernvarmeprisen omvendt høj, når gasprisen er faldende. 
Derfor kan der være kortere perioder, hvor den økonomiske fordel ved fjernvarme er meget lille, eller ligefrem negativ. Over årene vil udgiften til fjernvarme dog være 10 % lavere end ved naturgas.

Den årlige naturgaspris beregnes efter en trappetrinsmodel, hvorved enhedsprisen falder i takt med øget energiforbrug. Hvert år starter alle kunder på trin 1, men opnår en lavere pris, efterhånden som forbruget vokser gennem året. Tranegilde Fjernvarmes pris følger denne trappetrinsmodel. 

2. Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter består af:

 • Forrentning og afskrivning: Omkostninger til forrentning og afskrivning af naturgaskedelanlæg bliver omregnet til en omkostning pr. energienhed
 • Drift og vedligeholdelse: Drift og vedligeholdelsesomkostninger af en naturgaskedel fratrækkes driftsomkostninger til fjernvarmeinstallationen. (Forskellen mellem at drive og vedligeholde hhv. en naturgas- og en fjernvarmeinstallation)
 • Energitab: Værdien af den gas, som ikke udnyttes, da årsvirkningsgraden normalt er lavere end 100%. Vi anvender 90-95% virkningsgrad i vores beregninger

  Andre driftsudgifter er beregnet i 2011 og reguleres efterfølgende med nettoprisindekset.
  Fjernvarmeprisen for Tranegilde Fjernvarme beregnes derfor som 90% af summen af Brændselsudgifter og Andre driftsudgifter for de seks omtalte trin.
  For mindre forbrugere vil Andre driftsudgifter udgøre cirka 30% af omkostningerne, mens denne andel for de store forbrugere kun vil være ca. 10%.

 • Summa summarum beregnes naturgas-prismodellen således ud fra ovennævnte forudsætninger: Gennemsnitstal for naturgasinstallationer og den officielle tarif fra HMN Naturgas. Dermed beregner vi én tarif, der gælder for alle Tranegilde Fjernvarmes kunder - uden hensyn til tidligere individuelle løsninger. Energitilsynet tillader ikke individuelle priser, men derimod samme ensartede pris til alle kunder.

  Tranegilde Fjernvarme er en del af selskabet VEKS, der forsyner 170.000 kunder på Vestegnen. Prisen for det kommende år godkendes hvert år på VEKS’ bestyrelsesmøde i december og fremsendes derefter til godkendelse hos Energitilsynet.